Jeugdbeleidsplan

De jeugdcommissie heeft als doel:

Het enthousiast maken en het gemotiveerd houden van de jeugd van 4 tot 16 jaar voor tennissport. Tijdens de jeugdperiode zal hiervoor met name aandacht worden besteed aan spelplezier, zelfvertrouwen, samenwerken, mentaliteit en baangedrag.

Waarom deze doelstelling

Het is belangrijk om kinderen van alle niveaus en leeftijden passende activiteiten aan te bieden, zodat ieder kind op zijn eigen niveau plezier kan beleven aan de tennissport en het zelfvertrouwen groeit.

Een goede mentaliteit en samenwerking zijn  begrippen die met name bij sport goed kunnen worden aangeleerd bij kinderen. Goed begrip van het socialisatieproces van het kind in de verschillende leeftijdscategorieën is hiervoor belangrijk. Kinderen ervaren hoe het is om prettig samen te werken,  te winnen en te verliezen en hoe het is om reacties op hun eigen gedrag te krijgen. De jeugdcommissie  begeleidt het kind door uitleg te geven over de reacties van de omgeving op het gedrag en geeft aan hoe het anders kan in de toekomst. Door positieve ervaringen op dit gebied zal het kind zelfvertrouwen opbouwen en een goed socialisatieproces doormaken op sportgebied waar het zijn hele leven iets aan kan hebben.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen jong leren welke waarden en normen op het tenniscomplex gelden en zich daar ook naar gedragen. Het streven is dat de kinderen de gedragsregels na verloop van tijd als vanzelfsprekend ervaren waar zijzelf en de club op latere leeftijd profijt van hebben.

Op welke wijze wordt deze doelstelling bereikt?

Door het aanbieden van tennisactiviteiten op verschillende niveaus en in diverse vormen wordt ieder kind op zijn eigen niveau uitgedaagd en zal tennis voor ieder kind leuk zijn en leuk blijven. Mede hierdoor wordt een goede doorstroming gewaarborgd naar de senioren.

Activiteiten die aansluiten bij het individuele spelplezier van het kind bestaan uit:

 • Organiseren van jeugdtoernooien in de zomer met
  • spelactiviteiten voor beginnende tennisniveaus voor kinderen van 4 tot 8 jaar
  • buitenbaan activiteiten zoals speurtochten en rebussen om spelplezier te geven aan kinderen die nog niet helemaal vrij zijn op tennisspelgebied
  • wedstrijdjes op miniveld voor beginnende tennisniveaus voor kinderen van 4 tot 8 jaar
  • wedstrijden voor kinderen van 9 tot 16 jaar waarbij zoveel mogelijk ingedeeld wordt op niveau
  • organiseren van 1 jeugdTOK per jaar waarbij het win-element centraal staat
  • het organiseren van een ouder-kindtoernooi waarbij betrokkenheid van ouders gewaarborgd wordt
 • het organiseren van een jeugdcompetitie waarbij de kinderen in niveau-poules worden ingedeeld; spelonderdelen: enkel; dubbel en mix. Voor niveau-indeling is er samenwerking met de jeugdtrainer.
 • Het eventueel organiseren van extra activiteiten bij bijzondere gelegenheden
 • Nauwe samenwerking met Tennisschool Terschelling waar alle jeugdleden tennisles kunnen krijgen om hun niveau te verbeteren. 
   
 • Activiteiten die aansluiten bij samenwerken, mentaliteit en baangedrag:
 • Samenwerking:
  • Oudere jeugd (9-16 jaar) helpt bij de spelletjesochtenden tijdens de toernooien bij de jongere jeugd. Hiervoor krijgen de kinderen veel waardering van jeugdcommissieleden en ouders waardoor de motivatie groeit.
  • Jeugd van 4 tot 8 jaar spelen in teams op de spelletjesochtenden (ingedeeld)
  • Jeugd van 9 tot 16 jaar worden ingedeeld op basis van loting; sterkere spelers geven tips aan minder sterke partners tijdens wedstrijden.
 • Mentaliteit:
  • Ouders betrekken: Ouders worden verzocht te tellen tijdens de jeugdwedstrijden bij de jongere jeugd. Ook bij de oudere jeugd die moeite heeft met verliezen, worden ouders betrokken bij het begeleiden van de wedstrijd zodat zij hun kinderen evt. kunnen steunen of corrigeren.
  • Winnen en verliezen: Jeugdcommissieleden begeleiden kinderen bij het omgaan met positieve en negatieve gevoelens tijdens het spel en de wijze waarop deze geuit kunnen worden.
  • Cadeautjes worden na ieder toernooi aan alle deelnemers verstrekt, zodat ook de minder goede spelers waardering krijgen voor hun inspanningen. Daarnaast zijn de spelochtenden zo ingericht dat iedereen kans maakt om te winnen, onafhankelijk van het tennisniveau.
  • Scholing van jeugdcommissieleden wordt aangemoedigd vanuit het bestuur, met name op het gebied van het socialisatieproces en het opbouwen van zelfvertrouwen bij kinderen in relatie tot sport.
 • Baangedrag
  • Ouders betrekken: Ouders worden gevraagd de kantine te beheren tijdens de jeugdcompetitie zodat ook zij verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop hun kinderen omgaan met de spullen van de tennisvereniging.
  • Omgang met materiaal: Jeugdcommissieleden spreken ouders en kinderen aan op de omgang met materiaal en motiveren kinderen om het complex met elkaar netjes te houden
  • Spelregels  De jeugdcommissieleden begeleiden ouders en kinderen bij de kennis van en het toepassen van de spelregels bij tennis. Ook worden ouders en kinderen op de hoogte gebracht van de andere regels die gelden op de baan: bijv. ?afhangen?, ?wanneer wel/niet tennissen zonder begeleiding? ?wanneer mag je andere baangebruikers storen? en ?baan vegen?.

Doelgroep
Alle kinderen tussen 4 en 16 jaar; dat wil zeggen: leden van tennisvereniging TOW, niet-leden die wonen op het eiland en kinderen die van de wal komen en binnen de leeftijdscategorie vallen. Als kinderen in het lopende kalenderjaar 16 worden, worden ze aangemerkt als senior lid.

Samenstelling Jeugdcommissie
Afhankelijk van het aantal jeugdleden is het aan te raden om de jeugdcommissie te laten bestaan uit minimaal 3 personen, die lid zijn van tennisvereniging TOW. Eén van de commissieleden zal zitting hebben in het bestuur. Een ander commissielid zal voorzitter zijn van de commissie.

Locatie
De tennisactiviteiten zullen voornamelijk worden georganiseerd op het tenniscomplex van de Tennisvereniging Oost West en in de nabije omgeving daarvan.