Zoeken

Meer weten over TOW?
Download dan onze informatie folder.


Inschrijven als nieuw lid?
Klik hier voor meer informatie.


Wil je tennisles?
Klik hier voor meer informatie.


Waar vind ik de instructies voor mijn kantinedienst?
Klik hier voor meer informatie.


Afkopen van de kantinediensten?
Klik hier voor meer informatie.


Meer weten over de huisregels van de club?
Download dan het huishoudelijk reglement.


Meer weten over de regels voor de clubcompetitie?
U vind hier de nieuwste (2024) versie.


Wat is het TOW jeugdbeleidsplan?
Klik hier voor meer info.


Wat gebeurt er aan scouting?
Klik hier voor meer info.


BAANREGLEMENT Tennisvereniging TOW

Het baanreglement is er om voor alle leden/huurders een vlot en doelmatig gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken. Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens
het bestuur anders wordt bepaald. Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn
gerechtigd eenieder die zich niet aan het baanreglement houdt van de baan te verwijderen.

De volgende regels vormen het baanreglement:

 1. Alle leden van T.V. TOW met een geldig lidmaatschap hebben recht van spelen op de tennisbanen, met uitzonderingen van banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor jeugd, diverse competities, tennisles, bijzondere evenementen en het wekelijkse onderhoud.
 2. Voor niet-leden is het mogelijk een baan te huren.
 3. Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het reserveringssysteem op de website.
 4. Het is niet toegestaan dat, behalve de spelers, mensen (ook geen kinderen) op de baan vertoeven tijdens het spelen.
 5. Men mag zich alleen spelend op de banen bevinden in tenniskleding en met tennisschoenen geschikt voor tennissen op kunstgrasbanen.
 6. Het is verboden de banen te betreden indien aangegeven wordt dat de banen niet bespeeld mogen worden i.v.m. weersomstandigheden.
  Wordt dit verbod genegeerd dan is het bestuur gemachtigd deze leden te schorsen voor een periode van 2 maanden.
 7. Men mag zich niet op de banen begeven met het doel te gaan tennissen wanneer er plassen op de banen staan, sneeuw op de banen ligt, er sprake is van opdooi of de netten neergelaten zijn.
 8. Op de banen mag NIET worden gerookt en ook geen kauwgom worden uitgespuugd.
  Kauwgom is funest voor kunstgrasbanen.
 9. Het is NIET toegestaan om glas, blikjes en/of scherpe voorwerpen mee te nemen de baan op.
 10. Alles wat men legaal meeneemt op de baan, dient weer mee terug te worden genomen bij het verlaten van de baan.
  Er mag NIETS worden achtergelaten.
 11. Leden/huurders dienen met betrekking tot (het gebruik van) de banen de aanwijzingen van (verantwoordelijke) bestuursleden en/of commissieleden onverwijld op te volgen.
 12. Schade, toegebracht door onjuist gebruik van de accommodatie, zal in beginsel worden verhaald op het lid/huurder dat deze schade heeft veroorzaakt.
 13. De tennisbanen mogen niet als speelplaats worden gebruikt.
 14. Na het verstrijken van de speeltijd is ieder lid verplicht om de baan te slepen met het daarvoor aanwezige sleepmateriaal volgens de aangegeven methode, ook als de baan nat is.
 15. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte goederen.
  Eveneens kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen lichamelijk letsel.
 16. Indien men als laatste het tennispark verlaat dient men de kantine alsmede het park afsluiten.